Herstructurering / Reorganisatie

In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn de (juridische) structuur van een onderneming te wijzigen. De reden voor de wijziging kan zijn gelegen in het fiscaal optimaliseren van de structuur, maar ook in het verder beperken van de aansprakelijkheid binnen de structuur door het isoleren van risicovolle(re)delen van de onderneming of in het verder vereenvoudigen van de structuur door het onderbrengen van op elkaar lijkende activiteiten die worden uitgeoefend door meerdere vennootschappen in één vennootschap.

Bij een herstructurering/reorganisatie kunnen diverse juridische handelingen worden toegepast om tot het uiteindelijke resultaat te komen. De meest voorkomende handelingen zijn: 

  • Het juridisch fuseren van twee of meer vennootschappen, waarbij de verkrijgende vennootschap het vermogen van de verdwijnende vennootschap(pen) onder algemene titel verkrijgt en waarbij de verdwijnende vennootschap(pen) ophoudt/ophouden te bestaan
  • Het juridisch splitsen van een vennootschap, waarbij ofwel het gehele vermogen van de splitsende vennootschap onder algemene titel overgaat op een of meer verkrijgende vennootschappen (die al dan niet in het kader van de splitsing wordt/worden opgericht) en de splitsende vennootschap ophoudt te bestaan ofwel waarbij een deel van het vermogen van de splitsende vennootschap onder algemene titel overgaat op een of meer verkrijgende vennootschappen (die al dan niet in het kader van de splitsing wordt/worden opgericht) en de splitsende vennootschap blijft voortbestaan
  • Het leveren van aandelen in vennootschappen, het oprichten en liquideren van vennootschappen, het uitgeven van aandelen door een vennootschap en het ten titel van agio inbrengen van vermogen in een bestaande dan wel nieuw op te richten vennootschap al dan niet tegen uitreiking van aandelen

Bij een herstructurering/reorganisatie is het raadzaam in een vroeg stadium Finergie Accountants in te schakelen, zodat de meest (kosten)efficiënte wijze op de herstructurering/reorganisatie kan worden doorgevoerd.

 

    Jan Deckersstraat 32-34, 5591 HS  Heeze      -      Postbus 149, 5590 AC Heeze      -      T 040-2240000      -      F 040-2240723      -      info@finergie.nl