Privacy Statement

In dit document geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Finergie Accountants & Belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam (initialen, voor- en achternaam)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Woonplaats (adres)
- Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
- Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
- NAW-gegevens van werknemers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Finergie Accountants & Belastingadviseurs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Finergie Accountants & Belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan  Verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan Verwerker
- Het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Verwerker dan wel sub-verwerker aan Verantwoordelijke ter beschikking gestelde system
- Het gegevens beheer en technisch beheer, ook door een sub-verwerker
- De hosting, ook door een sub-verwerker

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Finergie Accountants & Belastingadviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, behalve wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van toepasselijke beroeps- en gedragsregels of een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Finergie Accountants & Belastingadviseurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Finergie Accountants & Belastingadviseurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Finergie Accountants & Belastingadviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@finergie.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Finergie Accountants & Belastingadviseurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Finergie Accountants & Belastingadviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@finergie.nl.